Statuten

Opgericht op 17 november 1977
Koninklijk goedgekeurd op 29 oktober 1984
Erkend door Nederlandse Bouvier Club
Statuten

Naam, zetel en duur
Art. 1

1. De vereniging draagt de naam: Bouvier Dressuurgroep “Spijkenisse” en is gevestigd te Spijkenisse.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en middelen
Art. 2

1. De vereniging, hierna te noemen: dressuurgroep, heeft ten doel, het nader tot elkaar brengen van liefhebbers van
Bouviers en door middel van het beoefenen van de dressuur de gebruikswaarde van de Bouvier te bevorderen
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. Het houden van vergaderingen.
b. Het houden van africhtingswedstrijden, het organiseren van zowel Verdedigingshond- als gedrag en gehoorzaamheid examens, en hiertoe haar leden te stimuleren.
c. Het houden van contactavonden om de Kynologische kennis van haar leden te vergroten.
d. Andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, mits niet in strijd met de bepalingen en voorschriften van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland en de Nederlandse Bouvier Club.

Leden
Art. 3

1. De vereniging kent: leden, te onderscheiden in gewone-, gezins-, jeugd-, en ereleden.
2. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en tevens lid zijn van de Nederlandse Bouvier Club, gevestigd te Amsterdam
3. Gezinsleden zijn zij die behoren tot het gezin waarvan een der gewone leden lid is dan wel samenwonen met een der gewone leden.
4. Ereleden zijn zij die wegens hun bijzondere verdienste voor de vereniging, op gemotiveerd voorstel op voordracht van het bestuur of tenminste tien leden, met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen door de Algemene Vergadering als zodanig wordt benoemd.
5. Jeugdleden zijn zij die de zestienjarige leeftijd, doch niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en aan de activiteiten van de dressuurgroep deelnemen. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
6. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden, jeugdleden en ereleden zijn opgenomen.

Toelating
Art. 4

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden en jeugdleden na schriftelijke aanmelding bij het bestuur. Het bestuur plaatst het zich aanmeldende (jeugd) lid op een ballotagelijst voor een termijn van drie maanden na het verschijnen van het clubblad waarin deze lijst is vermeld. Volgens de in het huishoudelijk reglement gestelde criteria beslist het bestuur omtrent de definitieve acceptatie.Voor die acceptatie is een besluit van het bestuur vereist, te nemen bij gewone meerderheid van stemmen van alle zittende bestuursleden.
2. Bij niet toelating tot lid of jeugdlid stelt het bestuur de Algemene Vergadering in kennis, zij kan alsnog tot toelating besluiten. Bij niet toelating tot lid stelt het bestuur het aspirant lid en de Nederlandse Bouvier Club hiervan gemotiveerd in kennis.

Einde van lidmaatschap
Art. 5

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door de dood van het lid
b. Door opzegging van het lid
c. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichting jegens de vereniging niet nakomt, door diskwalificatie, door de Raad van Beheer casu quo Raad van Discipline (gedurende de diskwalificatie) op Kynologisch gebied in Nederland, door het verlies van het lidmaatschap der Nederlandse Bouvier Club, alsook redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en besluiten der vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzeggingen namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegtermijn in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap anders dan conform het in lid 3. van dit artikel bepaalde een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, ten zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van jeugdleden
Art. 6

1. De rechten en verplichtingen van een jeugdlid kunnen ten alle tijden wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse bijdrage
Art. 7

1. De leden en jeugdleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Nieuwe leden en jeugdleden zijn een bij huishoudelijk reglement vastgesteld entreegeld verschuldigd.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Rechten jeugdleden
Art. 8

1. Behalve de rechten die aan jeugdleden bij of krachtens deze statuten worden toegekend hebben zij het recht om bij het bereiken van de achttien jarige leeftijd zonder enige ballotage direct het gewone lidmaatschap te aanvaarden.

Bestuur
Art. 9

1. Het bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering vast te stellen aantal van ten minste drie personen en ten hoogste zeven meerderjarige in Nederland woonachtige personen, die door de Algemene Vergadering worden benoemd, behoudens het bepaalde in lid 2. De voorzitter en secretaris worden in functie gekozen.
2. De algemene Vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen dan is de Algemene Vergadering vrij in keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap periodiek lidmaatschap- schorsing
Art. 10

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan ten alle tijden door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens door het bestuur op te maken rooster van aftreding waarbij de voorzitter en secretaris in eenzelfde jaar niet aftredend kunnen zijn. De aftredende is verkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. Ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
b. Door bedanken.

Bestuursfuncties en besluitvorming van het bestuur
Art. 11

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die na in de eerstvolgende vergadering te zijn vastgesteld door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van de besluitvorming door het bestuur worden geheven.

Bestuurstaak – vertegenwoordiging
Art. 12

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een
Algemene Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het sluiten tot:
I. Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde zoals jaarlijks door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld te boven gaande;
i. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van ontroerende goederen.
ii. Het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
iii. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
iv. Het aangaan van dadingen.
v. Het optreden in recht, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoir maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
vi. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4. bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd. Door de voorzitter en secretaris gezamenlijk of bij ontstentenis van een of beide hunner door zijn/hun plaatsvervanger(s).

Jaarverslag- Rekening- en verantwoording
Art. 13

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te alle tijden haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De Algemene Vergadering benoemd jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

Algemene Vergadering
Art. 14

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering -de jaarvergadering- gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. De benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. Voorziening in eventuele vacatures;
d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
3. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijke verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Toegang en Stemrecht
Art. 15

1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden en ereleden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle jeugdleden. Geen toegang hebben geschorste (jeugd) leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
4. Een lid kan zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Voorzitterschap – Notulen
Art. 16

1. De Algemene Vergadering worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeen roepen kunnen op kosten van de vereniging een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de Algemene Vergadering
Art. 17

1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of in geval van een bindende voordracht een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is inbegrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op méér dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is ge gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen dan wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering; mochten alsdan wederom de stemmen staken, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemmingen geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
9. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping Algemene Vergadering
Art. 18

1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschied schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3 lid 6 of per convocatie in het mededelingenblad. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19.

Statutenwijziging
Art. 19

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van statuten zal worden voorgesteld, alsmede de plaats waar het afschrift van het voorstel ter inzage ligt.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. Is niet de twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen/gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding
Art. 20

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij het besluit tot ontbinding dient door de Algemene Vergadering aan een eventueel na vereffening resterend batig saldo een bestemming te worden gegeven die het doel dezer vereniging het meest benaderd. Een batig saldo zal nimmer onder de leden worden verdeeld.

Huishoudelijk Reglement
Art. 21

1. De Algemene Vergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Comparanten zijn mij, notaris bekend. Waarvan akte in minuut is verleden te Spijkenisse op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(getekend):

J.L.A. Veenhuis, J. Trotsenburg, R.C. Kameraad.Opgericht op 17 november 1977
Koninklijk goedgekeurd op 29 oktober 1984
Erkend door Nederlandse Bouvier Club